Jenny StellemanDe correspondentie van Lilja Brik (1891-1978) en Elza Triolet (1896-1970)Twee zussen die bijna vijftig jaar met elkaar corresponderen vanaf 1921 tot de dood van Elza in 1970. De oudste zus, Lilja, blijft in de Sovjet-Unie en wordt in het algemeen beschouwd als de weduwe van Majakovskij, hoewel ze nooit met hem maar wel met drie andere mannen getrouwd is geweest. Zij behoudt haar hele leven de achternaam van haar eerste man, Osip Brik, een jeugdvriend die lange tijd actief is geweest in de groep LEF. De vijf jaar jongere zus, Elza, trouwt in 1917 met een Franse officier (André-Pierre Triolet) en gaat samen met hem naar Tahiti waar ze twee jaar woont. Vervolgens komt ze alleen terug naar West-Europa en besluit daar te blijven, omdat ze zich vervreemd voelt van haar eigen land. Ze scheidt in 1930 van haar eerste man, maar blijft net als haar zus haar hele leven wel zijn naam houden, ook als zij later trouwt met de bekende Franse schrijver Louis Aragon. Elza en Aragon worden in Frankrijk een net zo beroemd paar als Lilja en Majakovski in Rusland.

zusjeskagan

De twee zusjes Kagan

De twee zussen – hun meisjesnaam was Kagan – kwamen uit een zeer welgestelde joodse familie: de vader was jurist, de moeder pianolerares. Van huis uit waren ze gewend aan veel muziek en bezoek van allerlei kunstenaars en intellectuelen. Ze werden meertalig opgevoed en spraken vloeiend Duits en Frans. Lilja was de oudste en vanaf het begin een kind dat door haar ouders geadoreerd werd. Ze had kastanjebruin haar met grote bruine ogen, was levendig en deed in alles haar eigen zin. Ze studeerde wiskunde, vervolgens architectuur, maar maakte niets af, deed later aan ballet en maakte een paar films. Elza was haar tegenpool, zij was blond met blauwe ogen, gehoorzaam en maakte af waaraan ze begonnen was. Elza heeft zich haar hele leven overschaduwd gevoeld door haar oudere zus, die altijd net even mooier, sprankelender en bijzonderder was dan zij. Het is niet ondenkbaar dat dit mede een rol heeft gespeeld bij haar beslissing om Rusland te verlaten. Nog tot op hoge leeftijd kon zij zich erover beklagen dat het heel moeilijk is om de jongere zus te zijn van een zo mooie vrouw. Tegelijkertijd was ze ook heel dol op haar, want blijkbaar was het onmogelijk om dit niet te zijn.

Als vanzelfsprekend verkeerden zij in het gezelschap van bekende intellectuelen en kunstenaars. Lilja onderhield dit ook door haar soirees, die zij samen met Osip Brik wekelijks in hun appartement hield. Lilja was in kunstenaarskringen erg geliefd en heeft meerdere mannen geïnspireerd, maar had ook de gave om direct een talent te spotten en dit te stimuleren. Zij wordt wel het vrouwelijke boegbeeld van de Russische avant-garde genoemd. Haar beeltenis staat onder andere op veel foto’s en posters van Rodtsjenko, en uiteraard is zij voortdurend aanwezig in de gedichten van Majakovski: zij was en bleef zijn grote muze. Toch was het Elza die al twee jaar met Majakovski bevriend was toen ze hem in 1915 voor het eerst naar een soiree van Lilja meenam. Toen hij zijn nieuwste gedicht Een wolk in broek voordroeg, bood Osip Brik meteen aan het te publiceren. Elza moest haar vriend afstaan aan haar zus, want hij was op slag verliefd op Lilja geworden.

lilirodchenko

Lilja Brik in Aleksander Rodchenko's poster (Sovjet uitgeverij Gosizdat), 1924

Osip had blijkbaar geen bezwaar tegen hun relatie, zij vormden een ménage à trois in hun appartement in Moskou, Majakovski had hier zijn eigen kamer en zij reisden vaak gedrieën. Osip en Majakovski richtten in deze jaren de groep LEF op, de jongere schrijver Vasili Katanjan voegde zich later bij hen.

Elza trouwt in het revolutiejaar met de Franse officier Triolet, die iets later in Tahiti gestationeerd wordt, zij gaat mee. Na haar terugkeer naar West-Europa verblijft ze een jaar in Berlijn, waar ze al haar oude vrienden, van wie sommigen al definitief zijn geëmigreerd, weer ontmoet. Ze heeft hier verschillende verhoudingen; Viktor Sjklovski en Roman Jakobson1 maken haar het hof, Jakobson vraagt haar zelfs ten huwelijk, maar ze wijst beiden af. Gestimuleerd door Gorki die ze een aantal passages opstuurt en die hij van commentaar voorziet, schrijft ze hier haar eerste roman. Deze wordt door Isaak Babel gecorrigeerd en in 1925 in Moskou uitgegeven. In datzelfde jaar besluit ze net zoals veel Russische emigranten in Parijs te gaan wonen, waar ze in 1928 de schrijver Louis Aragon ontmoet. Aragon was lid van de Franse communistische partij en behoorde toen nog bij de Surrealisten, niet lang daarna brak hij met hen. In deze periode reist Elza nog vaak heen en weer naar Moskou waar ze Lilja en haar moeder ziet en nog twee romans uitgeeft.

zusjesjong

Lilja en Elza

De correspondentie tussen de zussen start in 1921, maar dan slechts mondjesmaat, omdat ze elkaar nog vaak zien, vanaf 1930 komt er steeds meer regelmaat. In 1930 pleegt Majakovski zelfmoord, op dat moment waren Osip en Lilja niet in Moskou. Lilja maakte zich later daarover veel verwijten. In de herfst komen Aragon en Elza naar Moskou. Een jaar later – inmiddels leven Lilja en Osip gescheiden – wordt Lilja verliefd op Vitali Primakov en trouwt met hem in 1931; Osip zou wat later weer bij hen gaan wonen. Primakov was een hoge officier in het Rode Leger en was militair attaché geweest in Afghanistan en Japan. Hij publiceerde ook gedichten en verhalen, Lilja was erg dol op hem. Het is niet onwaarschijnlijk dat Primakov in 1935 de brief van Lilja aan Stalin heeft bezorgd, waarin zij schreef dat Majakovski toch een echte revolutionaire dichter is en waarom hij dan niet als zodanig geëerd werd en zijn werk niet (meer) gepubliceerd werd. Stalin vond dat ze gelijk had en vanaf dat moment werd Majakovski gecanoniseerd, wat volgens Pasternak zijn tweede dood betekende. Lilja ging zich met behulp van Osip bezig houden met de literaire nalatenschap van Majakovski. Volkomen onverwacht werd Primakov in 1936 gearresteerd en valselijk beschuldigd van samenzwering. In 1937, tijdens de verschrikkelijke zuiveringsjaren (1937/1938), werd hij geëxecuteerd. Het schijnt dat Lilja ook op de lijst stond, maar dat Stalin haar zelf van de lijst geschrapt heeft, met de woorden dat ‘de weduwe van Majakovski ongemoeid moest worden gelaten’.

Vanaf 1938 tot haar dood woont Lilja samen met Vasili Katanjan, die voor haar zijn vrouw in de steek liet. Zoals gezegd, was hij was al langer verbonden met de Briks, als voormalig lid van LEF. Hij werd scenarioschrijver en de biograaf van Majakovski; hij heeft ook de brieven van de twee zussen voor de correspondentie bezorgd.

Lilja had voor alles belangstelling zij volgde de ontwikkeling in de kunsten op de voet, door haar contacten met Elza wist ze meer dan welke Sovjetburger ook wat er in het buitenland gebeurde op dit gebied. Via Elza kon zij ook aan boeken komen die zij dan weer doorspeelde om te laten vertalen, onder andere door hun vriendin Rita Rajt, die veel van Aragon vertaalde.

liliVlad1926

Lilja Brik en Vladimir Majakovski, Jalta 1926

De relatie met Majakovski heeft Lilja onsterfelijk gemaakt, haar een bijzondere status in de kunstenaarswereld bezorgd en haar bescherming geboden bij diverse zuiveringen.

Het heeft haar ook heel veel privileges bezorgd: zij kon naar het Westen reizen, pakketjes krijgen en buitenlanders ontvangen. Haar appartement dat volhing met avant-gardistische kunst, stond altijd open voor iedereen en met heel veel kunstenaars onderhield ze nauwe banden. Vooral ten tijde van de Dooi toen veel schrijvers gerehabiliteerd werden (ook Primakov werd in 1957 gerehabiliteerd) kwam er steeds meer interesse in de avant-garde, een periode waaraan tot dan toe nauwelijks aandacht kon worden besteed. Lilja had een grote rol in deze periode gespeeld en genoot de bijzondere belangstelling van jonge dichters, zoals bijvoorbeeld Andrej Voznesenski, die haar hun werk ter beoordeling aanboden. Nog tot op hoge leeftijd verloor zij haar intuïtieve inzicht in opkomend talent niet: zo was ze bevriend met de filmregisseur Paradzjanov, die zij tegen de aanvallen van de autoriteiten beschermde.

Hoe vergaat het Elza in deze jaren? Vanaf 1928 woont zij samen met Aragon, en omdat beiden lid zijn van de communistische partij, reizen zij vaak naar Moskou, waar zij allerlei contacten leggen; beiden zijn ook aanwezig op het grote schrijverscongres in 1934. Vlak voor de arrestatie van Primakov zijn ze ook in Moskou. Hoewel ze precies weten wat zich allemaal in de Sovjet-Unie afspeelt, blijven zij het communisme trouw. Dit werd hun later heel kwalijk genomen, maar hier speelt waarschijnlijk ook de zorg om Lilja.

Elza publiceert haar eerste roman in het Frans in 1938. Een jaar later trouwt ze met Aragon. In de Tweede Wereldoorlog moet Aragon in dienst; na een jaar komt hij terug en wonen hij en Elza vervolgens in de vrije zone, in het Zuiden van Frankrijk. Beiden sluiten zich aan bij het verzet en richten een ondergrondse uitgeverij op, waar zij ook een aantal werken van henzelf clandestien publiceren. In deze periode is er helemaal geen contact met Lilja mogelijk. Na de oorlog wordt Elza naast Aragon erkend als schrijfster en worden zij een beroemd paar, ‘très Tout-Paris’, zowel door hun rol in het verzet als door hun werk. Meteen na de oorlog bezoeken zij Lilja en in 1952 nog een keer, op dat moment wordt Lilja bedreigd door een antisemitische campagne die de Sovjetautoriteiten voeren. Door de dood van Stalin loopt dit met een sisser af.

Na de komst van Chroesjtsjov en de afkondiging van de destalinisatie verandert heel langzaam de positieve houding van de Franse intellectuelen ten aanzien van de Sovjet-Unie. Velen verlaten de communistische partij; Aragon en Elza blijven de partij echter verdedigen ook na de Sovjetinterventie in 1956 in Hongarije. In 1957 ontvangt Aragon in Moskou de Leninprijs. Elza blijft romans schrijven die ook vaak in het buitenland vertaald worden; daarnaast stelt ze een verzamelbundel van Russische poëzie samen, vertaalt de toneelstukken van Tsjechov en schrijft tevens een biografie van hem. Ook vertaalt ze veel werk van Majakovski en schrijft haar herinneringen aan hem.

Pas in de jaren zestig erkennen zij de fouten van het Sovjetregime. Aragon publiceert dan in het tijdschrift Les lettres françaises werken van dissidente schrijvers, maar blijft tot zijn dood in 1982 lid van de partij. Hij overleeft Elza twaalf jaar.

De correspondentie van Lilja en Elza is in 2000 zowel in Rusland als in Frankrijk uitgegeven. De Franse samenstellers hebben echter gebruik gemaakt van het Aragon/Trioletarchief in Frankrijk, wat verklaart dat in de Franse uitgave veel meer brieven zijn opgenomen dan in de Russische (Briks archief mag pas in 2050 geopend worden).

Selectie is moeilijk, niet alleen omdat de tijdsspanne groot is, maar ook omdat er heel veel brieven over en weer zijn gegaan. Overigens is wat er aan brieven bewaard is gebleven slechts een derde deel van de werkelijke correspondentie. Heel veel brieven zijn verloren gegaan bij verhuizingen, huiszoekingen, inbeslagnames, of door de zusters zelf vernietigd. Ik heb ervoor gekozen een aantal brieven te selecteren die door de tijd heen een inzicht geven in hun leven, werk en hun relaties en deze rond belangrijke data gesitueerd, zoals de zelfmoord van Majakovski (1930); de Tweede Wereldoorlog (1940-1945); het jaar (1956) van Chroesjtsjovs geheime rede, die de destalinisatie aankondigt; en tenslotte de allerlaatste brieven uit 1970.

In dit bestek kan natuurlijk onmogelijk een compleet beeld van de zusters gegeven worden, maar hopelijk geeft het wel een inkijkje in het leven en werk van deze twee intrigerende vrouwen.2

correspondentie


Als eerste de brieven na de zelfmoord van Majakovski, die zich op 14 april 1930 door het hart schoot. Lilja en Osip Brik waren al een tijdje niet in Moskou, zij hadden de moeder van Osip in Londen bezocht en waren op 15 april net in Berlijn op de terugreis naar Moskou. Zij kwamen op 16 april in Moskou aan en werden door Vasili Katanjan opgehaald.


* * *

15 april 1930 (Berlijn)

Elik, eenmaal in Moskou zal ik je over dit alles schrijven. Ik begrijp op dit moment helemaal niets meer. Het is onverdraaglijk! Veel liefs, veel liefs ook voor Aragon.

* * *

28 april 1930

Mijn lieve Lilitsjka, ik heb je telegram en je korte briefje ontvangen. Bedankt. Het is nu zestien jaar geleden dat Volodja voor de eerste keer bij ons thuis kwam, hij droeg toen zijn gele blouse. Dat is iets om je blijvend te herinneren. Ik droom iedere nacht uitsluitend over hem. Ik heb een wanhopige brief van Roma3 gekregen. De Erenburgs4 zijn helemaal de kluts kwijt.

Schrijf me nog eens, mijn lieve Lilitsjka. […] Het is vreselijk om niets over je te weten, vraag anders iemand om voor je te schrijven.

Ik kus je, Lilitsjka, duizend maal, kus Osja van mij, Elja

P.S. De surrealisten willen over Volodja schrijven.5 Helaas is de vertaling een onmogelijke zaak, er is alleen maar onzin uitgekomen. Aragons oma is overleden en zijn moeder blijft maar hysterisch. Die arme Aragon loopt zijn benen uit zijn lijf voor haar, ook komt dit allemaal heel ongelegen, hij heeft ook vreselijk om Volodja moeten huilen. En nu is dat afschuwelijke oude mens overleden en verliezen we een boel tijd.6

* * *

29 april 1930

Mijn lieve Elik, ik houd me alleen maar met Volodja bezig. Vanaf de vroege ochtend ben ik bezig zijn kamer op te ruimen. Overdag ga ik langs de Majakovski’s.7 ’s Avonds corrigeer ik de drukproeven. Ik kan aan niets anders denken. Als wij in Moskou waren geweest, was dit nooit gebeurd. Volodja was vreselijk oververmoeid en alleen kon hij zichzelf niet in de hand houden. Het is nu heel moeilijk om alles in detail op te schrijven. Ik zal je ondertussen korte briefjes schrijven. Ten aanzien van jou is er niets veranderd, dus blijf gewoon op oude voet leven.8 Schrijf dat boek over die Franse bohemien, Tichonov9 keurt zo’n thema helemaal goed.

Ik kus je en houd van je, Lilja

Kus Aragontsjik van me.

* * *

12 mei 1930

Lieve Elza, wat moet ik je schrijven? Ik weet nu precies hoe het gebeurd is, maar om het te begrijpen moet je Volodja gekend hebben, zoals ik hem kende. Als Osja en ik in Moskou waren geweest, was Volodja nu nog in leven geweest. Een textielarbeidster schreef een opmerkelijke brief: Majakovski is gestorven door een arbeidsongeval, net zoals een elektricien een draad aanraakt en vergeet hoe dodelijk dit kan zijn.

De versregels in zijn afscheidsbrief zijn al lang geleden geschreven, voor míj, en waren natuurlijk nooit bedoeld als laatste dichtregels. […] In dat gedicht staat wij staan quitte en niet ik sta quitte met het leven, zoals in de brief. Laat deze regels aan niemand zien, ik wil niet dat ze in de buitenlandse pers verschijnen.

Ik ben gezond, huil zelden, eet, wandel, ik doe alles wat ik vroeger ook deed, alleen kan ik Volodja geen minuut uit mijn hoofd zetten.

Volodja heeft zichzelf gedood als een speler, met een hele nieuwe revolver die nog niet één keer geschoten had, hij heeft de patroonhouder eruit gehaald en één kogel in de loop gelaten, onder deze condities was er dus vijftig procent kans dat het wapen zou vastlopen. Dat is ook wat dertien jaar geleden gebeurd is, in Petersburg. Voor de tweede keer heeft hij het lot op de proef gesteld. Hij heeft zichzelf doodgeschoten toen Nora er was.10 Je kunt haar net zo goed beschuldigen als de sinaasappelschil waarover je uitglijdt, en een doodsmak maakt.

De laatste twee jaar was Volodja ontzettend oververmoeid. Bovendien werd hij voortdurend door griep geplaagd. Hij had zich volkomen uitgeput en maakte van elke kleinigheid een scène. Ik vervloek onze reis.

Ik heb van Tichonov driehonderd roebel gekregen voor Camouflage.11 Ik kan turquoise haarlinten voor je kopen, als je dat wilt.

Wanneer willen jullie naar Moskou komen? Zo tegen de herfst lijkt me het beste. Ik omhels jullie heel stevig en kus jullie allebei.

Lilja

Schrijf me of ik nog tijdschriften moet opsturen of dat heb je ze gelezen hebt. De foto’s12 zijn besteld, ik stuur ze je toe.

* * *

2 oktober 1930

Lieve, lieve, kleine Lilja, lieverd, ik kan je niet schrijven want je bent steeds op reis en ik weet van niets!13 Het is voldoende als je me er even op voorbereidt dat je gaat reizen. Wij zijn de hele zomer in Parijs gebleven en hebben steeds de kachel aangehad. Een ijzige kou. In de herfst is het weer een beetje warmer geworden. We denken erover om met de Kerst ergens de zon op te zoeken. De kettingen worden, godzijdank, buitengewoon goed verkocht, ondanks het tragische en totale gebrek aan geld bij de mensen. Aragon borrelt van activiteit, publiceert een boek, heeft een anti-koloniale expositie gemaakt, en verkoopt de kettingen.14 Roma en Sonja zijn aangekomen en voor het eerst heb ik Aragon echt dronken gezien. Roma is boos op jullie en als je zijn verklaringen hoort zijn die heel overtuigend.15

Mijn lieve Lili, dank aan jou en Insha’Allah16 voor het telegram. Mama heeft me gebak, bloemen en geld gestuurd. Alles bij elkaar heeft dit de verjaardag gemaakt.

Is Osja al terug? Hoe is het nu in Kislovodsk? Ik wil dat het goed gaat. Gaat het een beetje met je memoires?17

Wanneer kom je, komen jullie?

Heel, heel veel liefs voor jou en ook voor Insha’Allah.

Elza

Aragon groet jullie.

* * *

9 februari 1931 (Sverdlovsk)

Mijn lieve Elza, ik heb je niet geschreven omdat ik een telegram met een antwoord van Osja verwachtte. We hebben jouw brief op de dag van mijn vertrek uit Moskou ontvangen. Wat met Aragon gebeurd is, is iets wat bij ons zó vaak gebeurt, dat ik het niet als iets tragisch kan zien, hoewel ik het wel erg naar voor hem vind.18 Hij is natuurlijk helemaal niet goed bezig, om zo moedeloos te blijven en ook nog, zoals jij zegt, alles zo in de steek te laten. Je moet alles op alles zetten om weer te integreren! Daar zijn heel veel wegen voor. Aragontsjik kent die beter dan ik. […]

Over drie weken ben ik weer in Moskou. We zijn nog niet naar ons nieuwe appartement verhuisd. Het gaat goed met Inch’Allah en mij. Hij is een schat. Met mijn mentale toestand gaat het een stuk beter.

In Moskou heb ik een maand lang van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan de academische uitgave gewerkt.19 Het eerste deel komt in april uit, voor zijn sterfdag. De gehele uitgave zal ruim tweeëneenhalf jaar in beslag nemen. Ik stuur je alle delen.

Ik heb mezelf weer in de hand en ben behoorlijk mager geworden en mijn benen zwellen niet meer op.

Schrijf me in Moskou. Als ik vaker naar mama schrijf dan is dat alleen opdat ze zich geen zorgen maakt. Zijn jullie van plan om naar Moskou te komen?

Schrijf me, mijn liefje. Ik omhels jullie allebei stevig. Inch’Allah groet iedereen.

Lili

brik
Osip Brik.
Foto Aleksander Rodtsjenko

Gedurende de moeilijke jaren dertig hield Lilja zich samen met Osip bezig met de academische uitgave van Majakovski. De executie van Primakov heeft haar heel erg aangegrepen, deze jaren moeten heel moeilijk zijn geweest. Het laatste contact met Elza is haar brief van 2 oktober 1940, het jaar daarvoor is Elza met Aragon getrouwd, vandaar dat ze over haar ‘man’ spreekt. De eerste brief van Lilja die Elza na de bevrijding bereikte, is gedateerd op 21 november 1944.


* * *

2 oktober 1940 (Toulouse)

(brief in het Frans geschreven)

Mijn lieve vrienden, wij zijn gezond en veilig. Mijn man is zonder enig schrammetje teruggekeerd, terwijl hij toch gevochten heeft in Vlaanderen, inclusief Duinkerken, en ook in Frankrijk. Omdat we onmogelijk naar ons huis terug kunnen keren en we zo’n beetje overal werk zoeken, hebben we nu geen vast adres. Het leven was niet altijd even gemakkelijk, vooral toen ik alleen was en me voortdurend zorgen maakte. Gelukkig hebben we vrienden die ons ondersteunen, het zijn altijd dezelfde. We hebben vrienden die trouw zijn net als wij zelf. Wat heb ik al die tijd veel aan jullie gedacht…

Ik omhels jullie, omhels jullie,

Elja

* * *

21 november 1944

Mijn lieve schatten Elik, Aragosjenka, wanneer zullen we elkaar zien!? Wanneer krijgen we op zijn minst een brief van jullie!?

Elinka, mama is aan een hartkwaal gestorven in Armavir [Zuid-Rusland] op 12 februari 1942. Zij lag in het beste sanatorium, de bekwaamste professoren hebben zich om haar bekommerd, tante Ida bracht steeds haar lievelingseten en zorgde voor haar. Mama is in tantes armen gestorven. Ik heb nooit kunnen denken dat dit me zo afschuwelijk verdriet kon doen. De Duitsers, die een half jaar na mama’s dood Armavir hebben bezet, hebben tante Ida en Kiba vermoord.

Ik heb me onuitsprekelijk veel zorgen over jullie gemaakt. Ik wist niet waar jullie waren en of jullie nog wel in leven waren. Pas toen ik via de radio hoorde dat jullie beiden (verzets)helden zijn, kwam er weer een sprankje licht in de duisternis.

Les yeux d’Elsa heb ik nog steeds niet gezien. Le Crève-coeur20 heb ik hier enkele dagen in huis, dat is echt een hedendaagse klassieker, ik kan me geen betere gedichten voorstellen! Wat heb jij nog geschreven? Heb je eigenlijk wel iets geschreven?

Als en wanneer de mogelijkheid zich voordoet, stuur dan boeken op: van jou, van Aragosja, het maakt niet uit van wie als het maar het beste van het beste is: gedichten, proza, Frans, Engels. Als er een toneelstuk is dat geschikt is voor onze theaters, stuur het dan toe, ik heb zin om te vertalen. Stuur dit alleen via betrouwbare mensen, opdat ze niet in verkeerde handen komen.

Elke dag wacht ik op jullie en stel dat jullie er nu plotseling aankomen! Waar wonen jullie? Zijn jullie gezond, doorvoed en gekleed? Hebben jullie verwarming, is er licht? Ik weet helemaal niets over jullie….

In ons huis hebben we verwarming en licht, we hebben te eten en zijn gezond. Osja is nu redacteur bij TASS en werkt bovendien nog bij de Theaterafdeling, bij Krokodil et cetera. Ik bereid materiaal voor voor Volodja’s Woordenboek van de poëtische taal – ik doe dat samen met Osja. […] God, wat wil ik graag eens met je kletsen…

Ik omhels je, mijn liefste, en ook Aragosjenka, ik kus je en houd van je, houd van je, houd van je.

Lilja

Elsa reageert met een zeer lange brief waarin alle wederwaardigheden tijdens de oorlog uit de doeken worden gedaan. Hieruit volgt een aantal fragmenten:

* * *

1 februari 1945

Mijn lieve Lilja,

Jean-Richard21 heeft mij je brief en het boek gebracht. Ik wist dat jij nog leefde, mensen hadden je op straat gezien. Wat afschuwelijk voor mama. Ik was er eigenlijk al zeker van dat zij niet meer leefde. Het is dus de dood die haar van de Duitsers verlost heeft, ik dank de dood daarvoor. […]

Tussen onze activiteiten22 door hadden we vrije tijd. We schreven enorm veel. Als het schrijven er niet was geweest, dan, geloof ik, had ik me van het leven kunnen beroven, want vaak, zeker op bepaalde momenten, was het moeilijk en heel zwaar. De passie voor het schrijven heeft me helemaal gepakt, deze passie verving mijn vrienden, mijn jeugd en heel veel andere dingen die in mijn leven ontbreken.

Ik heb twee boeken gepubliceerd, Mille regrets, een verzameling novelles, en Le Cheval blanc, een grote roman; op het moment is ook een tweede bundel verhalen in druk, Le premier accroc coûte 200 francs, hij komt uit zodra er weer papier voorhanden is. Ik droom ervan om jullie al mijn boeken te sturen; bovendien is er nog een klein dingetje uitgekomen, en twee kleine clandestiene boeken, een daarvan, Les Amants d’Avignon is al gedrukt in Canada, Algerije en Zwitserland. Van Le Cheval blanc konden we twee jaar leven, en dat trof heel goed, aangezien de Amerikanen ons niets meer gestuurd hebben.23 Mijn boeken hebben groot succes en ik wordt nu gerespecteerd en serieus genomen.

Aragosja is helemaal beroemd geworden, in deze jaren heeft hij twee romans gepubliceerd en meerdere poëziebundels (zowel legaal als ondergronds). Verzetshelden worden zeer gerespecteerd en zijn heel geliefd, hij wordt hier en elders door het publiek onthaald, zoals dat vroeger bij Volodja het geval was. Hij schrijft steeds beter. […]

Dit was dan onze korte biografie. Maar jij schrijft niets over jezelf, waar was je na de evacuatie en wie leeft er nog van onze vrienden en bekenden. Ik heb zo aan jullie gedacht en zo gehuild […]

Zonder mama is het droevig om te leven, ik ben me nu pas ervan bewust dat ik ook een beetje voor haar leefde: als er iets naars gebeurde dan dacht ik bij mezelf, gelukkig dat mama het niet weet, en als er iets leuks was, dacht ik, mama kan tevreden zijn! […]

Ik kus je, kus je, kus je,

Elja

Sorry, maar ik ben het verleerd om Russisch te spreken en te schrijven, blijkbaar kun je in negen jaar zelfs je moedertaal vergeten! Lilitsjka, jouw suggesties voor mijn roman zijn echt fantastisch! Ik weet niet of ik nu moet lachen of me beledigd moet voelen!

Lieve Lilja, (in het Frans)

Ik omhels jullie allemaal heel stevig. Het was erg moeilijk om zo lang van enig nieuws verstoken te zijn. Jullie weten natuurlijk dat ons hart altijd bij jullie is gebleven.

Louis

* * *

4 maart 1945

Mijn allerliefste Lili, gisteren ontving ik jouw telegram over het overlijdenvan Osja.24 Ik kan je onmogelijk troosten, maar ik heb dat kwellende gevoel van hulpeloosheid omdat we zover weg van elkaar wonen. Hoeveel verdriet hebben we al die jaren niet gehad, en altijd gescheiden van elkaar. Na de dood van mama, noch na die van Osja heb ik een traan gelaten, ik ben het huilen verleerd, het was allemaal zoveel. Om Osja heb ik me om de een of andere reden nooit zorgen gemaakt, hij leek mij een rots als het land of de stad waarin jij woont. Hoe gaat het nu met jou zonder hem? […]

Via de redactie heb ik je gisteren een telegram gestuurd. Het is niet toegestaan om persoonlijke telegrammen te sturen, daarom heb ik hem geplakt in een andere tekst, die om je de waarheid te zeggen voor dit doel geschreven was. Ik vertel je dit opdat je niet verbaasd bent als je de woorden die voor jou bestemd zijn een beetje en passant in de tekst vindt.

Twee weken geleden heb ik je een lange brief gestuurd via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heb je die gekregen? Ik zal je iedere keer schrijven zodra de gelegenheid zich voordoet.

Aragosja is gisteren naar Londen gevlogen voor lezingen en dergelijke. Hij zal daar een week doorbrengen. Het is vreemd als hij er niet is, maar ik ben erg moe en heb geen zin om zomaar wat te kletsen, als het nu nog voor het werk is, dan prima, maar zomaar, dat is de moeite niet waard.

Elza

aragonelsa

Louis Aragon en Elsa Triolet

In de nu volgende brieven uit 1956 gaan de zussen niet in op de grote veranderingen die hebben plaats gevonden, de dood van Stalin, Chroesjtjovs geheime rede op 25 februari op het twintigste partijcongres, de destalinisatie, dit alles komt niet aan de orde. Zij hebben elkaar wel een paar keer in deze periode in Moskou ontmoet en het is duidelijk dat ze in hun brieven niets over politiek durven te schrijven. Deze brieven geven echter wel een inzicht in hun werkzame leven, waarin Majakovski nog steeds een grote rol speelt, maar waar ook allerlei andere werkzaamheden spelen. Beide zussen waren ongelofelijk druk, Elza vertaalde veel uit het Russisch in het Frans, onder andere een anthologie van Russische poëzie, maar ook van het Frans naar het Russisch, zoals Célines Reis naar het eind van de nacht, schreef haar romans en artikelen voor diverse tijdschriften. Lilja onderhield een enorm netwerk van kunstenaars en dichters, was altijd op de hoogte van de nieuwste werken, theatervoorstellingen, films, en berichtte hierover aan Elza. Zij en Vasili Katanjan waren ook nog steeds bezig met het werk van Majakovski. Beide zusters houden elkaar steeds op de hoogte van de nieuwste culturele ontwikkelingen.

* * *

1 maart 1956

Lieve Lilja,

Ik wilde juist lekker met je aan de telefoon kletsen, toen ze ons hebben afgekapt, blijkbaar heeft iemand besloten dat het genoeg was! Mijn lieve Lilja herlees je en corrigeer je echt de proefdrukken? Maar dat is gevangeniswerk! Laten ze het zelf maar doen!

Een cosy corner is een hoekbank met boekenrekjes en kleine armleuningen, het staat voor gebrek aan smaak en is ordinair…

Je bent boos op me, Lilja en vindt me een pietje precies. Dat is waar, dat was ik, en ik ben er trots op. Maar nu ben ik uitgeput en zonder enige energie, zowel mentaal als fysiek en van alles en nog wat. Ik ben compleet van de kaart, ik ontvlucht gezelschap, kan geen balans vinden en voel me zelfs zwakker dan in totale eenzaamheid. Als er een lekenklooster bestond zou ik daarheen rennen om me helemaal te laten gaan, dat is het enige waartoe ik in staat ben. Op dit moment van vrijwillige opsluiting, probeer ik niet helemaal te ontsporen en schrijf ik mijn roman zoals anderen hun tijd verdoen met drinken. Zal het iets opleveren of niet? Als ik mijn tijd maar doorkom. Zou het Aragosja bevallen? Alles wat ik schrijf bevalt hem, maar omdat hij mijn man is, kan hij niet objectief zijn.

Hoe is het met je gezondheid?

Kus, kus… Elza

* * *

9 maart 1956

[…] Rita heeft me gezegd dat jouw boek aan het eind van deze maand uitkomt. Dezer dagen is de tentoonstelling over Tysjler in Leningrad geopend en in Moskou een over decorontwerpers in het theater. Als Aragosja zich nog dat album over Tysjler herinnert, deze heeft gevraagd om dat niet op te nemen zoals het is, want nu kan hij iets veel interessanters maken.

Ik voel me opnieuw beter, maar ik ga nog steeds niet naar buiten. Hoewel ik daar wel zin in heb, bij Ochlopkov laten ze De wandluis zien (slecht, zegt men!); in het Theater Satire loopt Sartre (goed, zegt men!); morgen vindt de honderdste opvoering van De wandluis plaats. Ik heb zin om dat alles te gaan zien, maar ik moet er me echt bij de haren heen slepen, ik heb geen enkele kracht… Maar ik wil niet dat je je zorgen om mij maakt (ik klaag gewoon een beetje), de dokter zegt dat het niet catastrofaal is, het is de tijd, de leeftijd… Ik wacht op je brief. Vasja omhelst jullie stevig, stevig.

Waarom stuur je me de foto’s van Volodja’s brieven niet? Gisteren was er een reünie bij Het literair erfdeel, ze oefenen nogal wat druk op ons uit.

Ik neem jullie in mijn armen en omhels jullie vol liefde.

Lilja

* * *

10 maart 1956

Mijn lieve Elza, ik heb je gisteren geschreven en vandaag ontvang ik de foto’s van de brieven en jouw brief van de negenentwintigste.

Wat doen we met de brieven van Gorki? Aan het Gorki Museum geven? Schrijf het me.

Ik hoop dat je me al het voorwoord met de correcties gestuurd hebt. Vasja is op dit moment in het Theater Satire voor de opvoering van Nekrasov. Als hij terug is zal ik je zeggen hoe hij het vond, ondertussen een kus voor jullie, Aragosja en jou.

De foto’s van jou bij de Molen zijn prachtig. Vooral diegene waarop je je naar het water buigt. Hoe is het met je gebroken arm? Doet het geen pijn?

Ik omhels je,

Lilja

Vasja is terug van het theater. Hij zegt dat het geweldig was, beter dan in Parijs.

Wij kussen jullie nogmaals, duizend maal, Lilja

* * *

12 maart 1956

Mijn lieve Liljitsjka, toen Nadja mijn onrust zag, heeft ze jou gebeld en vandaag ontvang ik je brief waarin je me schrijft dat je naar een balletuitvoering was… Nadja zegt dat je beloofde om woensdag te bellen, voor alle zekerheid, als het onverwacht niet doorgaat, ‘schrijf ik je een brief’…

Lilja, Zilberstein heeft me namens Literaturnoe nasledstvo (Literair erfdeel) geschreven met het verzoek om mijn herinneringen aan Majakovski te schrijven. Ik doe dat… ik heb dat niet eerder willen doen, omdat mijn boek in het Frans me stoorde – uiteindelijk heb ik dat uit mijn hoofd gezet en schrijf ik nu alsof het niet bestaat – zonder twijfel zal het me met onbetekenende varianten hetzelfde vergaan. Vasja’s Kroniek is heel nuttig voor me, anders zou ik alle verblijven van Majakovski hier in Parijs allemaal door elkaar halen, die toen hij beroofd is en die toen hij die wereldreis maakte et cetera…

Ik ben er zeker van dat de geschiedenis van Daarover geschreven moet worden… Ik heb de eerste edities van Volodja’s boeken, die met die oranje kaft, doorgenomen, maar hier zijn geen enkele interessante opdrachten te vinden, steeds in de trant van ‘Voor mijn lieve en charmante Elitsjka, de haar toegenegen VV (bij Een wolk in broek); ‘Aan de lieve beminde Elika – oom Volodja’ (bij Mens); bij Eenvoudig als geloei (1916) staat ‘Voor Elenka, het grijze biggetje, oom Volodja’, en dergelijke.

Lilitsjka, ik werk me een slag in de rondte… en godzijdank. Voor Théatre schrijf ik nu niet, ze hebben me helemaal van mijn stuk gebracht. En dan nog die herinneringen en artikelen voor Lettres Françaises, (trouwens, mijn artikel over Sjolochov heeft hier heel wat opschudding veroorzaakt), et cetera. Om nog tijd over te houden voor mijn roman moet je veel energie en een vaste wil hebben… maar op dit punt ben ik heel gespannen geworden en heb alles laten vallen, ik moet me weer snel hernemen.

Ik wil nog niet echt iets zeggen over de mogelijkheden om elkaar weer te zien, hier of bij jullie, want niets is nog zeker. Ik heb mijn gedachten laten gaan over een datsja in de buurt van Moskou, in juni of juli voor ongeveer drie weken…. Wat denken jullie daarvan? Jullie kunnen ook hier komen, laten we zeggen in de herfst, voor het theaterseizoen? Maar dit hangt allemaal af van onze boeken, van jullie en van de toneelstukken, et cetera. En dan hebben we het nog niet eens over onze gezondheid…

Ik zou kunnen komen om even een wat rustiger leven te leiden en te werken. Schrijf hoe dit voor jullie eruit ziet, waar jullie zin in hebben en wat mogelijk is. Aragosja past zich aan, maar vindt het niet leuk om de Molen te verlaten. Dank voor de kaviaar, de boeken en de postzegels. […]

Ik kus Vasja en jou een miljoen keer en meer,

Elza

elsaliliouder

De zusjes op oudere leeftijd

De laatste brieven zijn in 1970 geschreven. Elza had al sinds 1967 hartproblemen die steeds erger werden. Blijkbaar hebben Lilja en Katanjan geprobeerd om haar nog op te zoeken, deze pogingen zijn op niets uitgelopen, de twee zusters hebben elkaar niet meer mogen ontmoeten.

* * *

2 juni 1970 (Peredelkino)

Elik, Aragosja, lieve lieverds!

Bedankt voor de poging om iets bij de ambassadeur gedaan te krijgen. (Laten we er maar het beste van hopen!) Ik heb alles gedaan wat van mij afhing. Nu moeten we de oproep van de vreemdelingendienst afwachten.

Bedankt, mijn Elik, voor de overhemdblouses (ik heb er nu een aan), alleen de mouwen zijn te lang. Ina komt ze vandaag inkorten, tot dan rol ik ze even op. De pantalons zijn niet te klein, zelfs niet na het wassen, ze zijn zelfs wat ruimer geworden, helemaal goed.

Nika was hier gisteren met Lvova. Hij komt een dezer dagen ontbijten. Voor jullie heb ik al een pond kaviaar. Dat zit nu in Lvova’s koelkast. […]

Vraag nummer 1. Schrijf me in detail over Polina. Wat is dat voor een operatie? Wat heeft ze aan haar hart? En kus beiden van mij. Wat zijn dat voor ‘tranquilizers’? Een soort narcotica? Andrej heeft Tsjoeladze niet gezien, omdat hij maar een dag in Tbilisi was, hij heeft hem wel gezocht, maar niet getroffen. Hij (Tsjoeladze) was erg aangeslagen: na de verrukking kwam de melancholie opzetten, hij ziet bijna niemand. Maar Androesja heeft ons nieuwe en heel mooie gedichten voorgelezen.

Het stuk voor de televisie is op sterven na dood. Er is iets dat Vasja tegenwerkt en wat hij ook voorstelt, het past steeds zogenaamd niet. Het is duidelijk dat iemand hier de hand in heeft. Ik heb nog een beetje geld van Anna. Ondertussen zullen we verkopen wat we niet nodig hebben zodat we niet zonder geld komen te zitten. Maar we verliezen de moed niet: we hebben geen kleine kinderen en als het nodig is, maken we niet alleen wat we niet nodig hebben te gelde, maar ook datgene wat ons lief is, zoals de botervloten en de Pirosmani.

Interesseert het je om de brieven van Vasja te lezen?

Hier is het prachtig. De nachtegalen zingen zonder pauze uit volle borst. Er was er een in onze tuin, maar de laatste dagen, Joost mag weten waarom, zijn ze stil. […]

Hebben jullie in het derde nummer van Novyj mir de roman Slachthuis nr. 5 of De kruistocht van de kinderen van Vonnegut gelezen (in de vertaling van Rita)? Lees het, het is erg goed! Het einde verschijnt in het vierde nummer, maar Rita heeft ons al de drukproeven gegeven. De confiture uit Sakura [Vetka Sakury] van Ovtsjinnikov over Japan, is ook interessant. Alleen afschuwelijk lang!

Voor twee(!) roebel heeft de neef van Vasja voor ons een schommel op de rommelmarkt gekocht. Precies zo een die wij vroeger in onze jeugd hadden. Al het touw was losgegaan, zowel van de zitting als de rugleuning, maar deze zelfde neef, Grisja, heeft in plaats van het touw een draad gevlochten van vis-lijn. Het is leuk en elastisch, en als ik niet lig of wandel ga ik hier zitten lezen. […]

Wanneer komt Matisse van Aragon uit? Krijgen we die? De hoofstukken die in de Lettres verschenen zijn buitengewoon goed!

In Donetsk in Oekraïne is een Majakovskimuseum opgezet in het Cultuurhuis. Twee jonge knullen, ondergrondse mijnwerkers, zijn hier gekomen met hun bandrecorder om ons te zien, en om met ons te overleggen. Het doet je hart goed om zulke mensen te zien! Zij zijn zo leuk! Ze vertelden ons dat Ljoedmila zei dat het museum in de Gendrikovstraat met de grond gelijk moet worden gemaakt! Ze heeft ze niet allemaal meer op een rijtje, dat oude wijf! Vraag nummer drie. En jij, mijn Elja, schrijf je iets?

Dank voor de foto, Vasja heeft hem al tegen de leuning van de trap geplakt. Wat zijn dat voor bloemen die je daar ziet? En wat een mooie vaas! En dat bandje om je pols, Elza, wat is dat?

Ik ga alle dagen schrijven totdat Nika weggaat. Het klopt dat we morgen naar de stad gaan om de film over Koelesjov, Het effect Koelesjov, te zien. Ze zeggen en schrijven dat hij heel interessant is. Sjoera is met haar poedels bij ons gekomen. In juli wordt zij geopereerd aan staar. Ze houdt zich opmerkelijk goed en haar vrienden en leerlingen laten haar niet alleen.

Weten jullie dat Vera Michajlovna aan een hersenbloeding is gestorven? Het medicijn dat Nika voor haar had meegenomen heeft niet gewerkt. Het klopt dat het niet tegen een hersenbloeding was, maar tegen een klaplong. Wat verdrietig! Ze is overleden op de dag dat zij haar boek met haar memoires had voltooid. Nou ja, het is niet zo dat ze precies op die dag is overleden, maar die hersenbloeding was wel op die dag, ze is later in het ziekenhuis overleden.

Ik omhels jullie…

* * *

4 juni

Gisteren waren we in de stad. Voor van alles en nog wat en we hebben de film, Het effect Koelesjov, in het filminstituut gezien. Het is een ontroerend gezicht: een heel jonge Koelesjov als acteur in een film van Chanzjonkov en Koelesjov aan het begin van hun passie en gezamenlijke werk, Koelesjov en de motor… Fragmenten van zijn films en hij zelf zijn bijna steeds op het witte doek te zien. En hij wordt steeds ouder en ouder. Die walgelijke Sjklovski is er ook, en gros plan, hij zegt weinig interessants, bovendien haalt hij alles gruwelijk door elkaar. Wat moeten we ondernemen om de film ook aan jullie videotheek te schenken? Ga eens te rade bij Langlois en Mary. Wij zullen ook even nadenken. Laten we proberen te bellen. […]

Het is heet! Vanaf de vroege ochtend is het hier 28 graden De sering gaat het niet halen. De nachtegalen zijn stil.

* * *

5 juni

Godzijdank is het vandaag niet zo benauwd. De wei voor het huis is bedekt met veelkleurige lupines. Gisteravond waren de Ploetsjeks bij ons. Met zijn laatste opvoering heeft hij het recht verdiend om De revizor op te voeren. Hij zegt dat hij bezig is om erover na te denken. Chlestakov, de burgemeester en Osip zijn eersteklas acteurs. En gisteren hadden we Boeritsj overdag bij ons, een heel goede dichter. Vraag Robel over hem. Hij heeft hem, naar het schijnt, vertaald. Hij is de laatste echtgenoot van Moeza Pavlova. Zij schrijft kleine stukjes voor het markttheater, heel amusant. Zij worden zo een beetje overal opgevoerd in revues en in studententheaters.

Vasja en Lvoski maken een scenario voor kinderen naar het verhaal Roodkapje van Jevgeni Sjvarts. Lvovski heeft een contract met Mosfilm getekend en aan Vasja voorgesteld om dit samen te doen. Lvovski […] is een van de redacteurs van de productiegroep Joenost bij Mosfilm en hij heeft het scenario over Tsjernysjevski herzien. Daar zijn Vasja en hij bevriend geworden. Net als Vasja is hij gek op alles wat met techniek te maken heeft, zij zijn onafscheidelijk. Vanavond gaan we naar het [Film] huis om een serie met twee afleveringen te zien. Indiaas! De film heet Goedendag liefde. We gaan aan de zijkant zitten, dan kunnen we er tussenuit knijpen. Vorige vrijdag zagen we De zwarte tulp naar Dumas, met Delon en Lisi. Een serie. We hebben hem uitgekeken en niet zonder genoegen.

* * *

6 juni 1970

Het is nu half twaalf. Nika en Lvova komen voor de lunch om twee uur. We zullen hen verrassen met jouw voedselpakket…

Gisteren zijn we weggelopen van Goedendag liefde zonder zelfs maar het einde van de eerste episode af te wachten. We gaan met Tamara en haar kleinzoon Petja (de zoon van Misja, en kleinzoon van Babel) naar de film, een leuke jongen van dertien jaar. We zijn bevriend geraakt en ik speel soms mahjong met hem en dan is hij tevreden.

Nou, dat is alles.

Ik kus je duizend maal en geef mijn pen door aan Vasja

Jullie Lilja, tot de dood ons scheidt.

* * *

4-6 juni 1970

(brief van Elza aan Lilja)

Mijn lieve mensen, er valt eigenlijk niets te schrijven. Barooshian heeft het boek ontvangen. Hij schrijft dat hij begin maart twee (van de drie) delen van Chlebnikov heeft gestuurd, inclusief De Programma’s en Manifesten van de Russische futuristen en heel onlangs nog het boek Mayakovsky van Herbert Marshall. Hij is van plan om begin volgend jaar bij jullie langs te komen. Omdat ik geen gesuikerde zuurtjes in huis heb, ik stuur jullie wat chocolade. Wat betreft het verkeer is het een gekkenhuis in Parijs, je kunt nergens je auto parkeren. Op onze Linkeroever is het wat rustiger en in de woning is het zoals altijd stil.

Onlangs is mijn boek De nachtegaal verschenen, ik stuur het jullie en Nina Tsjerkasov, ik ben haar helemaal vergeten! Maar ik heb haar steeds al mijn boeken gestuurd. Vandaag is Andrej Bjely uitgekomen in de vertaling van Arout (in mijn ‘serie’), ze hebben beloofd het op te sturen, maar ik heb het nog niet gezien. Ik vrees dat hij er met de pet naar gegooid heeft.

Ik heb Viktor maar een keer gezien, die reist echt overal heen… Ik vermijd het om mensen op de lunch te vragen, dat vermoeit me echt te veel, daarom komen de Chagalls nu thee drinken, dat is gemakkelijker en duurt niet zo lang. Aragosja houdt zich zoals tevoren bezig met Matisse – hij zit er helemaal in en sleept mij ook mee, het begin van het einde hiervan is duidelijk nog niet in zicht. Het belangrijkste is de brief over jullie komst. We hebben de ambassade gebeld om te zeggen dat er geen enkel probleem is (ik geloof dat ik jullie dit al eerder heb geschreven), meteen daarna heeft Aragon de ambassadeur geschreven: vanuit ons politbureau hebben ze gezegd dat ze geen moeilijkheden willen. Wat betreft de Franse visa, schrijf wat ik moet doen (ik vergeet het keer op keer), ik herinner me alleen dat er ruzies zijn geweest, het zal nu moeilijk worden om ons een steuntje in de rug te geven. Hoe is jullie relatie met de nieuwe ambassadeur? Er was ooit een tijd dat men jullie heel leuk vond, daar. Het is vandaag vrijdag, Jean gaat woensdag weg – maar het is heerlijk dat het weekend is! We zien hem misschien dinsdag.

Joeri Zjoekov heeft net gebeld!! Hij wilde jullie zien, maar aangezien we naar de Molen gaan en hij donderdag vertrekt, is er weinig kans op een ontmoeting. Ze hebben hem ook een bevestiging gegeven over jullie komst. Tegen mij zijn ze altijd onbeschoft.

* * *

6 juni

Ik heb net jullie brieven gekregen. Wat treurig dat Violet Michajlovna er niet meer is... ik ben erg verdrietig…

Dank voor de cadeaus!

Wij hebben Zjoekov niet gezien.

Het bandje om mijn pols is gewoon een horloge.

Daar is Jean… Bij ons was het ook een paradijs. Maar nu onweert het al voor de tweede dag en ik heb last van mijn hart…

Twee exemplaren voor jullie, een gewone editie.

Ik omhels jullie een miljoen keer.

Elza

lilikatanjan

Lily Brik en Vasili Katanjan

Dit is de laatste brief die Elza aan Lilja schreef, zij overleed in de Molen op 16 juni 1970 aan haar hart. Zij wilde niet langer als een plantje leven en nam al een tijdje haar medicijnen niet meer in. Lilja volgde haar voorbeeld acht jaar later, toen zij haar heup gebroken had en niet meer kon staan, nam ze een overdosis medicijnen. Zij wilde Katanjan die twintig jaar jonger was, niet tot last zijn. Zij stierf op 4 augustus 1978 in Peredelkino. Tot op het laatst namen beide zussen hun leven in eigen hand.1 Sjklovski droeg zijn roman in brieven, Zoo of Brieven niet over de liefde, die in 1923 in Berlijn verscheen, op aan Elza; de fictieve geliefde is ook op Elza gebaseerd.
2 Het Russisch kent veel diminutieven van eigennamen, ik heb deze meestal onvertaald gelaten, omdat er eigenlijk maar één goed Nederlands equivalent bestaat: Liljaatje, wat in dit geval nogal flauw klinkt. In de brieven zien we ook dat Aragon nooit met de voornaam (Louis) maar altijd met de achternaam wordt genoemd, deze wordt vervolgens wel gebruikt alsof het om een voornaam gaat: Aragosja, Aragontsjik, et cetera.
3 Roman Jakobson.
4 Ilja Erenburg, schrijver en journalist.
5 André Breton schreef in 1930: ‘La barque de l’amour s’est brisée contre la vie courante’ (Le Surréalisme en service de la révolution).
6 Om naar Rusland af te reizen. Uiteindelijk zouden zij pas in de herfst naar Moskou komen.
7 Zijn moeder en twee zusters.
8 Lilja en Majakovski stuurden Elza regelmatig geld, dit zou na Majakovski’s dood dus niet veranderen.
9 Aleksander Nikolajevitsj Tichonov was schrijver en uitgever en werkte nauw samen met Maksim Gorki, die Elza gestimuleerd had om te gaan schrijven. Waarschijnlijk wil Lilja haar zo overtuigen dat ze een goed onderwerp te pakken had.
10 Veronika, actrice. Zij heeft Majakovski vlak voor zijn dood gezien en het schot gehoord, Majakovski had een verhouding met haar. Polonskaja was ook de hoofdrolspeelster in Lilja’s film Het oog van glas.
11 Roman van Elza die in 1928 in Moskou was uitgegeven.
12 Van Majakovski.
13 Primakov reisde voor zijn werk vaak in de Kaukasus, Lilja ging met hem mee, soms reisde ook Osip mee.
14 Elza maakte in deze periode van armoede kettingen, die Aragon aan couture-huizen verkocht.
15 Boos, omdat de Briks er niet waren toen Majakovski zelfmoord pleegde.
16 Een koosnaam voor Vitali Primakov, die deze uitdrukking (‘Als het Allah behaagt’) te pas en te onpas gebruikte.
17 Lilja schreef toen aan haar memoires, zij verbrandde deze uit voorzorg na de arrestatie van Primakov.
18 Lilja refereert hier aan het feit dat Aragon (tijdelijk) uit de partij gezet was, het is een van de weinige passages waarin ze heel stellig haar mening geeft. De reden is dat ze als geen ander besefte hoe waardevol het contact met Aragon was, juist omdat hij partijlid was.
19 De eerste uitgave van Majakovski’s verzameld werk stond onder leiding van Lilja en werd in de jaren 1934-1938 gepubliceerd in dertien delen.
20 Twee gedichtenbundels van Aragon.
21 Jean-Richard Bloch, criticus en schrijver.
22 Voor het verzet.
23 Voor vertalingen van haar andere boeken.
24 Osip Brik was op 22 februari 1945 onverwacht aan een hartaanval overleden.<   

TSL 64

   >